ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

Titleระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsการุญ บุญครอบ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRM ก533ร
Keywordsการฉีดวัคซีน, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--แง่การแพทย์, วัคซีน, สารสนเทศทางการแพทย์
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในการติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ โปรแกรมภาษา พีเอชพี ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลและติดต่อกับผู้ใช้ ชุดคำสั่ง Google Mao API เพื่อการแสดงผลในรูปพิกัดพื้นที่บน Google Map และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลระบบ ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยวิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ซึ่งแปลผลได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้อยู่ในระดับดี

Title Alternate A geographic information system for vaccine coverage indicators monitoring in children from birth to 5 years old
Fulltext: