ระบบสารสนเทศสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: งานโรคเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Titleระบบสารสนเทศสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: งานโรคเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsจักรกฤษณ์ จันทะกรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT จ216
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การประชาสัมพันธ์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการนำเข้าและแสดงผลข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งง่ายต่อการสืบค้น และติดตาม ระบบได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ในงานด้านต่าง ๆ คือ การเพิ่มข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ การยืมสื่อประชาสัมพันธ์ และการคืนสื่อประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินการศึกษา มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย Use Case Diagram และ Activity Diagram อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบจนถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบ โดยใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยผู้ใช้งานด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.35 และสามารถนำไปใช้งานในหน่วยงานอื่น ๆ ได้

Title Alternate An information system for mass media public relations management case study: AIDS work the disease group controls of public health office Sisaket province