ระบบสารสนเทศสถานที่สำคัญเชิงท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศสถานที่สำคัญเชิงท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsปิยรัตน์ ศรีจำปา
Degreeวท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ป169
Keywordsการท่องเที่ยว--การจัดการ--การใช้เครื่องจักรกล, การท่องเที่ยว--บริการสารสนเทศ--วิจัย, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว--วิจัย, อุบลราชธานี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว, อุบลราชธานี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศสถานที่สำคัญเชิงท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2) จัดทำฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจ งานวิจัยได้กำหนดกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศจากการศึกษาระบบการปฏิบัติงานเดิม ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลภูมิสารสนเทศของโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากนั้นทำการวิเคราะห์และกำหนดความต้องการด้านต่าง ๆ เพื่อทำการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริการเกี่ยวกับสถานที่สำคัญเชิงท่องเที่ยวและบริการ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ใช้ภาษา PHP บนระบบปฏิบัติการ Windows XP และจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL การทำแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ทำการปรับพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ในระบบ UTM โซน 48 Datum 1975N โดยใช้โปรแกรม Quantum GIS ทั้งนี้การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ ด้วย Black Box Testing พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศฯ เท่ากับ 4.33 และ 3.96 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามลำดับ ซึ่งหมายถึง ระบบสารสนเทศฯ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system of tourism attractions and service in Ubon Ratchathani municipality Ubon Ratchathani province
Fulltext: