ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS จ684 2557
Keywordsการเบิกจ่ายงบประมาณ, งบประมาณ--การบริหาร, ระบบสารสนเทศ, องค์การบริหารส่วนตำบล--การเงิน--การบริหาร
Abstract

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ระบบสารสนเทศประกอบด้วย ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณ 2) การวางฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3) การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และ 4) การอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยใช้ภาษา C#.net และ Microsoft SQL Server ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่า ระบบช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการทำการเบิกจ่ายงบประมาณได้รวดเร็วขึ้น ผู้บริหารได้สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา โดยมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน และผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 20 คน ผลการประเมินโดยเจ้าหน้าที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ในขณะที่ผู้ใช้งานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate Management information system for budget requisition: a case study of sepet subdistrict administrative organization