ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

Titleระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsสุชัย ลิ้มวัฒนา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF ส848ร
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, ปศุสัตว์--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, สัตว์เลี้ยง--ฐานข้อมูล, เกษตรกรรม--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พัฒนาระบบโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (Fedora core4) เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้โปรแกรม Apache 2.0 การจัดการฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySqL ภาษาที่ใช้พัฒนา HTML PHPScript JavaScript และใช้ Internet Explorer เป็นเว็บบราวเซอร์

Title Alternate The online information technology system for livestock farmers
Fulltext: