คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
วรากร ถีสูงเนิน.  2560.  รูปแบบภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาสายธุรกิจสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
เจมณี ทะริยะ.  2563.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Jemanee_Tariya.pdf (8.63 MB)
รัชวุฒิ รักษ์มณี.  2558.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Ratchawut_Rukmanee.pdf (66.79 MB)
อัมพวัน ศรแผลง.  2555.  รูปแบบการใช้ Multiple Representation ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎของนิวตัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Umpawan_Sor.pdf (3.85 MB)
จตุพล รุจิพัชร์กุล.  2554.  รูปแบบการจัดการแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี. รป.ด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Jatupol_Ruj.pdf (30.9 MB)
รัฐกิจ หิมะคุณ.  2552.  รูปแบบการจัดการปัญหาสาธารณะของหน่วยงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กิติพจน์ แสนสิงห์.  2553.  รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ชุมชนบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Kittipotch_Seansing.pdf (160.69 MB)
ศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล.  2561.  รูปแบบการค้าส่งชายแดนของผู้ประกอบการท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Sasikran_Wanatsabodeepaisarn.pdf (4.38 MB)
วรนุช ศรีพลัง.  2557.  ระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Woranuch_Sriphalang.pdf (8.49 MB)
ธวัชชัย สิงหัษฐิต.  2549.  ระบบเฝ้าตรวจสอบและบันทึกการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Tawatchai_Sin.pdf (13.43 MB)
ผดุง กิจแสวง.  2555.  ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon PadungKitsawang.pdf (2.71 MB)
อธิป เกตุศิริ.  2549.  ระบบสำรองห้องผ่านระบบเครือข่าย กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Atip_Ket.pdf (7.94 MB)
วัชรินทร์ เกตวงศา.  2551.  ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
สุชาดา โล้กูลประกิจ.  2556.  ระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อ : กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PDF icon Suchada_Lok.pdf (14.3 MB)
ณัฐวรรธ เผ่าภูธร.  2556.  ระบบสารสนเทศเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนระบบทะเบียนเกษตรกร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattawat_Paophuthon.pdf (45.15 MB)
ธนันญ์ชัย เรืองแสน.  2548.  ระบบสารสนเทศเมนูอาหารไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Thanunchai_Rueng.pdf (5.76 MB)
อำนาจ อุ่นแก้ว.  2588.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Amnat_Ounkaew.pdf (2.44 MB)
ธงชัย ศรีกัมพล.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบติดตามนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Thongchai_Sri.pdf (4.79 MB)
ปภาดา ศรีนวล.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)PDF icon Papada_Sri.pdf (28.25 MB)
ภูมินทร์ ศรีทานันท์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานเอกสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Phumin_Sri.pdf (73.75 MB)
รุ่งเพชร กันตะบุตร.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Rungphet_Kantabut.pdf (1.77 MB)
สุเมธ นามแก้ว.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sumeth_Namkaew.pdf (11.71 MB)
สันทิส พิมพ์ทอง.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Suntis_Pimtong.pdf (12.64 MB)
ระวีวรรณ วงศ์พิมพ์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
พรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Pornpawee_Sir.pdf (11.4 MB)

Pages