รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Titleรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsเจมณี ทะริยะ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG จ719ร 2563
Keywordsการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์สภาพการให้บริการ (2) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ (3) ประเมินรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 10 คน และนักท่องเที่ยวทดลอง จำนวน 30 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปความเชิงเนื้อหา มีภาพและตารางเปรียบเทียบประกอบ ผลการวิจัยพบว่า
(1) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตามแนวคิดการจัดการธุรกิจแรมและแนวคิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ โดยถือเอาการบริการเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีการวางผังที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง และอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว มีรถสาธารณะคอยให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน บุคลากรมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่นักท่องเที่ยว และมีบุคลิกภาพที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประประสิทธิภาพ
(2) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีกระบวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิทยากรพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมการทำของที่ระลึกพวงกุญแจจากผ้าทอ 2) กิจกรรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ 3) กิจกรรมการหล่อเทียนหอมสปา 4) กิจกรรมการทำของที่ระลึกช่อดอกไม้ตุ๊กตา และ 5) กิจกรรมการผสมเครื่องดื่ม
(3) ประเมินรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) การทำของที่ระลึกพวงกุญแจจากผ้าทอ เลือกผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ได้สัดส่วนที่ได้มาตรฐาน 2) การทำอาหารเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบจะต้องมีความสดใหม่ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 3) การหล่อเทียนหอมสปา รูปแบบเทียนควรทำขึ้นมาในรูปแบบง่าย ๆ นักท่องเที่ยวสามารถทำตามได้ 4) การทำของที่ระลึกช่อดอกไม้ตุ๊กตา มีขั้นตอนการทำที่สามารถทำตามได้ง่าย และ 5) การผสมเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาด มีการวัดตวงปริมาณให้ถูกต้องเพื่อคงรสชาติที่อร่อย กลมกล่อม และมีสีสันน่าดื่ม

Title Alternate Patterns of approriate creative tourism activities in tourism hotel and hospitality incubation center, Ubon Ratchathani vocational college
Fulltext: