รูปแบบการจัดการปัญหาสาธารณะของหน่วยงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

Titleรูปแบบการจัดการปัญหาสาธารณะของหน่วยงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsรัฐกิจ หิมะคุณ
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ร352
Keywordsคนจน--ที่อยู่อาศัย--ไทย--อุบลราชธานี, ชุมชนแออัด--ไทย--อุบลราชธานี, ที่ดินสาธารณะ--ไทย--อุบลราชธานี--ปัญหาและข้อพิพาท, ที่อยู่อาศัย--ไทย--อุบลราชธานี, บริการสาธารณะ--ไทย--อุบลราชธานี, รัฐบาล--บริการสาธารณะ
Abstract

การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการปัญหาสาธารณะของหน่วยงานท้องถิ่น :
กรณีศึกาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในเขตเทสบาลนครอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษารูปแบบหรือลักษณะการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศีย หน่วยงานท้องถิ่น ในฐานะเป็นหน่วยหลักในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยของหน่วยงานท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาขบวนการประชาสังคมกรณีเฉพาะชุมชนแออัดแห่งหนึ่งต่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ตามระบอบประชาธิปไตย
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญของการเกิดขบวนการประชาสังคมของชุมชนแออัดแห่งหนึ่งต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Ratthakit_Hi/abstract.pdf
Title Alternate Characteristics of a local administration's approach to solving public problems: a case study of a highly- populated community in Ubon Ratchathani Municipality