ระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อ : กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อ : กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสุชาดา โล้กูลประกิจ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส759ร
Keywordsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--คณะเกษตรศาสตร์--ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การแนะแนวการศึกษา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--คณะเกษตรศาสตร์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาต่อกรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการดูและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ การศึกษาในครั้งนี้พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรมภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อฐานข้อมูลและออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป ด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.65 และผู้ใช้งานทั่วไป พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.91 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate http://opac1.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Suchada_Lok/title page.pdf
Fulltext: