รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsรัชวุฒิ รักษ์มณี
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTR ร348 2558
Keywordsการถ่ายภาพ, การถ่ายภาพทิวทัศน์--อุบลราชธานี, การถ่ายภาพธรรมชาติ--อุบลราชธานี, อุบลราชธานี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว--ภาพถ่าย
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีที่มีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพ (2) เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพ และ (3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักถ่ายภาพสังกัดสมาคมถ่ายภาพ จังหวัดอุบลราชธานี และนักศึกษาจากชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำเนินการจัดการท่องเที่ยวถ่ายภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิรินธร ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และบ้านคำก้อม มีศักยภาพเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ในด้านการดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีที่พักแรมค้างคืน และมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวภาพถ่ายประกอบด้วย 4 กิจกรรมตามลำดับดังนี้ 1) กิจกรรมนักท่องเที่ยวทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยว เจ้าของสถานที่ และคนในชุมชน 2) กิจกรรมวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนเทคนิคในการถ่ายภาพที่เหมาะสมกับสถานที่และเวลา 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของสถานที่ วิทยากร และนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง และ 4) กิจกรรมถ่ายภาพตามอัธยาศัยและการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานที่และเวลา ซึ่งรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพนี้สามาถเป็นต้นแบบนำไปประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดอุบลราชธานี

Title Alternate The model of photogenic tourism activities at tourism attractions in Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province