ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานเอกสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานเอกสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsภูมินทร์ ศรีทานันท์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ภ668ร
Keywordsaเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, การจัดเก็บเอกสาร, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เอกสาร
Abstract

การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานเอกสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยศึกษาจากคู่มือหารปฏิบัติงานของนักเอกสารสนเทศและทำการสัมภาษณ์จากการเข้าใช้บริการของบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอก โดยในส่วนของการพัฒนาระบบนั้นได้ใช้วงจรจากการพัฒนาระบบ (system develop life cycle: SDLC) และใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลมีภาษาโปรแกรม ColdFusion 7 ซึ่งเป็นภาษาแปรแกรมที่พัฒนาบนเว็บแอพพลิเคชั่นและใช้เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลเป็น Oracle 10g ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ที่ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อระบบจัดเก็บหมวดหมู่หนังสือ ระบบยืมคืน จัดการค่าปรับ และระบบตรวจสอบยอดการสั่งซื้อหนังสือของบุคลากร ระบบสามารถรับความต้องการการใช้งานได้ครบถ้วน ใช้งานง่าน รวดเร็ว และเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา หลังจากพัฒนาระบบแล้วผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโดยวิธีการให้นักเอกสารสนเทศได้เข้าใช้งานจริง

Title Alternate Information technology system for the library of faculty of science, Ubon Ratchathani university
Fulltext: