รูปแบบการจัดการแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

Titleรูปแบบการจัดการแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsจตุพล รุจิพัชร์กุล
Degreeรป.ด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD จ136
Keywordsการจัดการแรงงานนอกระบบ, เทศบาลนครอุดรธานี, แรงงานนอกระบบ
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และเพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วิธีการศึกษาใช้ 1) การวิจัยเอกสารโดยใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม จำนวน 180 คน ประกอบด้วย ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ขับรถรับจ้าง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้ทำงานบ้าน ผู้รับจ้างทั่วไป และเจ้าของร้านขายของชำขนาดเล็กกลุ่มละ 30 คน และ 3)การสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบจำนวน 16 คน
ผลจากการศึกษาได้รูปแบบการจัดการแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) นโยบายที่ครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ 2)มีการรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบอย่างเป็นระบบ 3) มีการบริหารโดยใช้ระบบภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามความจำเป็น 4) มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม และ 5) ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการและเชิงรุก โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้น 4 ด้าน คือ 1) ความครอบคุลมของนโยบาย ได้แก่ ครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ นโยบายมีความต่อเนื่อง และสุขภาวะอนามัยแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 2)การบริหารนโยบาย ได้แก่ การใช้ระบบภาคีเครือข่าย สมรรถนะของหน่วยงานความพร้อมด้านทุนบุคลากร ความพร้อมด้านทรัพยากรอื่น ๆ และภาวะผู้นำที่เหมาะสม 3) การประสานความร่วมมือ ได้แก่ จากหน่วยงานภาครัฐ และจากภาคเอกชน และภาคประชาชน และ 4) ความร่วมมือจากแรงงานนอกระบบ

Title Alternate An intergrated model of informal labour management system : The case of Udon Thani municipality
Fulltext: