ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Titleระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสันทิส พิมพ์ทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส589ร
Keywordsการประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็ก, นักเรียนประถมศึกษา--การดูแล--อุบลราชธานี, นักเรียนประถมศึกษา--ฐานข้อมูล, พฤติกรรมเด็ก, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี--นักเรียน--การดูแล
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ให้สามารถจัดการระบบฐานข้อมูล ประเมินวัดผลการคัดกรองนักเรียนได้อัตโนมัติและออกรายงานผลได้ตามต้องการ เป็นการสนับสนุนการบริหารงานการดูแลนักเรียนภายในโรงเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้ถูกพัฒนาระบบใหม่โดยใช้โปรแกรม Ms Access 2003 บนระบบปฏิบัติการ Windows XP
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน จำนวน 10 คน โดยวิธีการ Black Box Testing เพื่อประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานของระบบได้ค่าเฉลี่ย 9.22 ความถูกต้องในการทำงานของระบบได้ค่าเฉลี่ย 9.29 ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานของระบบได้ค่าเฉลี่ย 9.38 ด้านความรักษาความปลอดภัยของระบบได้ค่าเฉลี่ย 9.17
โดยสรุปพบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยได้ค่าเฉลี่ยรวม 9.26 ซึ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของบุคลากรในโรงเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

Title Alternate An information system for assessment and filter of level 1 and 2 pupil behaviour a case study of Ban Nong Bua He School, Ubon Ratchathani educational service area office 3