ระบบเฝ้าตรวจสอบและบันทึกการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

Titleระบบเฝ้าตรวจสอบและบันทึกการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsธวัชชัย สิงหัษฐิต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ธ395ร
Keywordsกราฟิก, พอร์ตอนุกรม, อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้ากำลัง--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract

เป็นการออกแบบและสร้างระบบการเฝ้าตรวจสอบและบันทึกการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง เพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ หากเกิดการทำงานผิดปกติหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยจะใช้โปรแกรม Visual Basic 6 ในการพัฒนา

Title Alternate Main power monitoring and logging system
Fulltext: