ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Titleระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsระวีวรรณ วงศ์พิมพ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberR ร275
Keywordsแพทยศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), แพทยศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ, แพทยศาสตร์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และรายวิชา ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนและระบบจัดการการนัดหมายวิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีโปรแกรม PHP ใช้เป็นตัวพัฒนาแอพพลิเคชั่น โปรแกรม Dreamwever ใช้ในการออกแบบ และโปรแกรม MySQL Apache ใช้จัดการและติดต่อฐานข้อมูลผลของการค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ได้ทำการพัฒนาสามารถจัดการข้อมูลการเรียนการสอนและข้อมูลการนัดหมาย มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ โดยสารสนเทศที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

Title Alternate Information system of education management via internet case study for medical education center Sappasittipasong Hospital
Fulltext: