ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Titleระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsระวีวรรณ วงศ์พิมพ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberR ร275
Keywordsแพทยศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), แพทยศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ, แพทยศาสตร์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น
ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และรายวิชาระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนและระบบจัดการการนัดหมาย

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Raweewan_Wong/abstract.pdf
Title Alternate Information system of education management via internet case study for medical education center Sappasittipasong Hospital