ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร

Titleระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsรุ่งเพชร กันตะบุตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJQ ร626ร 2557
Keywordsการปฏิบัติราชการ--มุกดาหาร, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การปฏิบัติราชการ--มุกดาหาร, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, แผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ระบบพัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูบมายเอสคิวแอล (MySQL) ประกอบด้วยการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดตัวชี้วัดให้ส่วนราชการ บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประมวลผลข้อมูบผลการปฏิบัติราชการ และแสดงรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่า ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสามารถแสดงข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้งานที่เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จำนวน 20 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.962 (คะแนนเต็ม 5) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 10 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.64 (คะแนนเต็ม 5) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปได้

Title Alternate Information system for supporting the government service performance based on the strategic plan of Mukdahan province