ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Titleระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsปภาดา ศรีนวล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ป162
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การแนะแนวการศึกษา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--โรงเรียนประถมศึกษา--อุบลราชธานี, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการพัฒนาระบบครั้งนี้ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลใช้โปรแกรมภาษา PHP: Professional Home Page ในการเขียนโปรแกรม และใช้ Apache เป็นเว็บเซอร์ฟเวอร์ ในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการค้นคว้าอิสระนี้ ได้ทดสอบการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียน เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ครูที่ปรึกษา รวมจำนวน 75 คน ผลการทดสอบระบบจะสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียน บันทึกการทำแบบวัดแววความสามารถพิเศษของนักเรียน บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และรายงานผล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ต้องการทราบความถนัดและผลการเรียนของตนเอง ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่งานแนะแนว ครูที่ปรึกษา ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษายังสามารถใช้สารสนเทศที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน และพัฒนาการจัดการศึกษา นอกจากนี้การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ยังทำให้ระบบงานแนะแนวการศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแนะแนวจากเดิม ทำให้นักเรียนได้รับบริการที่รวดเร็วครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง เห็นแนวทางในการศึกษาต่ออันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

Title Alternate Information systems to support educational guidance : a case study of Thaphosripittaya school, Ubon ratchathani education service area 5 office
Fulltext: