ระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล

Titleระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsวรนุช ศรีพลัง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ ว218 2557
Keywordsการกรองข้อมูลแบบพึ่งพา, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, ระบบแนะนำข้อมูล, ห้องสมุดดิจิทัล--การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด, ห้องสมุดออนไลน์, ห้องสมุดอัตโนมัติ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบโครงร่างและพัฒนาต้นแบบของระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลหนังสือจำนวน 1,430 เล่ม ข้อมูลลำดับความสนใจในหมวดหมู่หนังสือและข้อมูลค่าคะแนนความชอบจากผู้ใช้ทั้งหมด 300 คน ระบบนี้มีขั้นตอนการพัฒนา 2 ส่วน ได้แก่ การเตรียมข้อมูล สร้างตารางเมทริกซ์และเติมค่าข้อมูลที่ขาดหาย และ 2) พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี และฐานข้อมูลไมโครซอฟท์แอกเซส
ผลการทดสอบและพัฒนาระบบพบว่า ระบบสามารถแนะนำหนังสือที่คาดว่าจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบด้วยการหาค่าความแม่นยำ (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F1 measure) ผลการทดสอบ พบว่า มีค่าความแม่นยำเท่ากับ 0.83 ค่าความระลึกเท่ากับ 0.77 และค่าการวัดประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 0.80 นอกจากนี้มีการประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ได้ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ในขณะที่ผู้ใช้ทั่วไป จำนวน 10 คน ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ระบบทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Recommender system for E-library by using collaborative filtering and user profile