ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsวัชรินทร์ เกตวงศา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHC ว386ร
Keywordsธุรกิจชุมชน--อุบลราชธานี, ผลิตภัณฑ์ชุมชน--อุบลราชธานี, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์--ฐานข้อมูล
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ระบบสารสนเทศนี้ช่วยในการพัฒนาระบบการทำงานแบบเดิมในชุมชนให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ ๆ ให้กลายเป็นสินค้าที่มีอยู่ในตลาด ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ มีปัจจัย 5 ปัจจัยที่สำคัญ คือ ศึกษาการดำเนินการทางธุรกิจ, กำหนดพื้นที่ในการพัฒนาระบบอย่างชัดเจน วิเคราะห์การดำเนินการทางธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีใช้ MySQL 5.0 เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ PHP รุ่น 4.3.1.1 ซึ่งทำงานร่วมกับ Apache รุ่น 1.3.27 ในการออกแบบได้ใช้ฐานข้อมูล 4 อย่าง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ ประเภทจองผลิตภัณฑ์ หน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม (Black Box Testing) ผู้ประเมินระบบเป็นผู้ใช้งานจำนวน 11 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมในการทำงาน ความถูกต้องในการทำงาน ความสะดวกในการใช้งาน และความปลอดภัยของระบบ โดยได้คะแนนเป็น 9.08, 8.62, 9.98 และ 8.77 ตามลำดับ สรุปคือระบบสารสนเทศแบบออนไลน์นี้ช่วยในการสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นปัจจุบันมากกว่าระบบเดิม

Title Alternate An online information system for OTOP products in Ubonratchathani Province