ระบบสารสนเทศเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนระบบทะเบียนเกษตรกร

Titleระบบสารสนเทศเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนระบบทะเบียนเกษตรกร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsณัฐวรรธ เผ่าภูธร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ณ352ร 2556
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบข้อมูลที่ดิน, ระบบข้อมูลที่ดิน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทะเบียนเกษตรกร โดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพัฒนาระบบโดยได้เลือกใช้โปรแกรม AppServ ใช้ภาษา PHP, HTML ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลและติดต่อกับผู้ใช้ และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลระบบ
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานโดยวิธี Black Box Testing พบว่ามีค่าลี่ยเท่ากับ 4.03 จากคะแนนเต็ม 5.0 สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นการทำงานของระบบอยู่ในระดับดี

Title Alternate An information system of the land certificate of title and the landuse for supporting the farmer registration system