ระบบสำรองห้องผ่านระบบเครือข่าย กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

Titleระบบสำรองห้องผ่านระบบเครือข่าย กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsอธิป เกตุศิริ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT อ146รบ
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ระบบสำรองห้องพัก, ศูนย์วัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
Abstract

การดำเนินการพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้มีแนวทางในการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ศึกษาเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบและแก้ไขปรับปรุงระบบ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาระบบใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล HTML จัดการเอกสาร แสดงผลบนบราวเซอร์ PHP ใช้สร้างเว็บเพจและติดต่อกับเครื่อง Server และใช้ PHPMyAdmin เป็นเครื่องมือช่วยเหลือการจัดการฐานข้อมูล โดยการออกแบบระบบได้ยึดผู้ที่เกี่ยวข้องกัลระบบได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร และลูกค้า การพัฒนาระบบได้จำแนกเป็นการสร้างจอภาพตามที่ออกแบบไว้ การให้บริการฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และส่วนการแสดงผลข้อมูล

Title Alternate Room reservation through the Kanchanapisek Art and Cultural Center network system
Fulltext: