ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง

Titleระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsผดุง กิจแสวง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ผ179 2558
Keywordsมอเตอร์เหนี่ยวนำ--การควบคุม, มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการศึกษาเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติในมอเตอร์เหนี่ยวสามเฟสแบบกรงกระรอก อันเนื่องจากการเยื้องศูนย์ของแกนเพลามอเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของสัญญาณกระแสสเตเตอร์จากกรอบอ้างอิงสามเฟส abc ของกระแส Ia ร่วมกับกรอบอ้างอิงสามเฟส dq0 ของ Park’s Vector ในแนวแกน Id หาขนาดสัญญาณความถี่แถบข้างที่สัมพันธ์กับระดับเยื้องศูนย์ของมอเตอร์และสร้างอัลกอริทึมในการวินิจฉัยด้วยวิธีทางสถิติใช้ Multiple Linear Regression พร้อมสร้างระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์ไร้สายเวลาจริงด้วยโปรแกรม LabVIEW พบว่า ระบบสามารถวินิจฉัยและรายงานผลระดับการเยื้องศูนย์มอเตอร์ได้ดี สามารถนำไปใช้เป็นระบบเฝ้าตรวจวินิจฉัยระดับเยื้องศูนย์ที่รายงานแบบเวลาจริงเป็นที่น่าพอใจ

Title Alternate Real-time monitoring system of induction motor misalignment