คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 23 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การจัดการฐานข้อมูล  [Clear All Filters]
2561
ลำดวน จารุกมล.  2561.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Lamduan_Jarukamon.pdf (5.55 MB)
เวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา.  2561.  แบบประเมินระบบสารสนเทศรายงานสำรวจข้อมูลเร่งด่วนแบบผู้ใช้กำหนดเอง : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Taweesak_Thumwanna.pdf (2.33 MB)
2558
ธิติกานต์ บุญแข็ง, ประจันบาน อ่อนสนิท, สุมาลินี จิตร์สายไหม.  2558.  การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. Thitikarn_Boonkaeng2558.pdf (19.32 MB)
อุดม พรมศักดิ์.  2558.  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Udom_Prommasak.pdf (12.61 MB)
พิมภรดี ภักดี.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Pimparadee_Pakdee.pdf (14.64 MB)
2556
พงศกร เสาร์ทอง.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิกตา : กรณีศึกษา พัชรี จักษุคลินิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Pongsakorn_Saothong.pdf (53.2 MB)
ณัฐวุฒิ สิงหะตา.  2556.  โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattawuth_Singhata.pdf (46.25 MB)
2551
เนาวรัตน์ สุขินทร์.  2551.  ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Nawvarat_Sukhin.pdf (99.62 MB)
จักรกฤษณ์ จันทะกรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: งานโรคเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
2550
วรฤทัย สุวรรณกูฏ.  2550.  การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Woraruthai_Suv.pdf (36.37 MB)
นฤมิต โอบอ้วน.  2550.  ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Narumit_Obuanpdf.pdf (8.29 MB)
2548
อัฐพร กิ่งบู.  2548.  การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับอินเทอร์เน็ตและจีพีอาร์เอส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Attaporn_King.pdf (46.05 MB)
วิโรจน์ ธิมา.  2548.  ระบบบริการคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Wirot_Thi.pdf (40.41 MB)
สุทัศน์ เชื้ออินทร์.  2548.  ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Sutah_Chau.pdf (6.78 MB)