คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 24 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การจัดการฐานข้อมูล  [Clear All Filters]
2561
PDF icon Lamduan_Jarukamon.pdf (5.55 MB)
PDF icon Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
PDF icon Taweesak_Thumwanna.pdf (2.33 MB)
2558
PDF icon Thitikarn_Boonkaeng2558.pdf (19.32 MB)
PDF icon Udom_Prommasak.pdf (12.61 MB)
PDF icon Pimparadee_Pakdee.pdf (14.64 MB)
2556
พงศกร เสาร์ทอง. (2556). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิกตา : กรณีศึกษา พัชรี จักษุคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pongsakorn_Saothong.pdf (53.2 MB)
ณัฐวุฒิ สิงหะตา. (2556). โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nattawuth_Singhata.pdf (46.25 MB)
2550
วรฤทัย สุวรรณกูฏ. (2550). การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Woraruthai_Suv.pdf (36.37 MB)
PDF icon Narumit_Obuanpdf.pdf (8.29 MB)
2549
ชิดหทัย นามวงศ์. (2549). การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon chidhatai_Nam.pdf (19.01 MB)
PDF icon Suchai_Lim.pdf (5.49 MB)
PDF icon Weerapong_Bua.pdf (8.2 MB)
PDF icon Atip_Ket.pdf (7.94 MB)
2548
อัฐพร กิ่งบู. (2548). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับอินเทอร์เน็ตและจีพีอาร์เอส. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Attaporn_King.pdf (46.05 MB)
PDF icon Tanasin_Tho.pdf (3.38 MB)
วิโรจน์ ธิมา. (2548). ระบบบริการคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wirot_Thi.pdf (40.41 MB)
PDF icon Sutah_Chau.pdf (6.78 MB)