ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsวีระพงษ์ บัวเขียว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ว846ร
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การประกันคุณภาพ, งานวิจัย, งานสร้างสรรค์, ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการข้อมูลด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพัฒนาระบบ ดำเนินการโดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและข้อจำกัดเดิมของระบบงาน แล้วทำการวิเคราะห์ ออกแบบระบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาของระบบงานเดิม รวมทั้งพัฒนาระบบใหม่ โดยใช้โปรแกรม PHP บนระบบปฏิบัติการ Linux และใช้ฐานข้อมูล MySQL
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใช้วิธีการ Black box testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ จำนวน 5 คน ต่อคุณสมบัติ 4 ด้านของระบบ พบว่า ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.00 ด้านความถูกต้องในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ9.30 และด้านความปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.90 โดยเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.05 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดีมาก สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Information system for quality assurance: a case study on research and development indices, Faculty of Agriculture, Rajathanee university
Fulltext: