ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Titleระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsเนาวรัตน์ สุขินทร์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA น836ร
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การจัดเก็บเอกสาร, การจัดเก็บเอกสาร --โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

ปัจจุบันการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำมาพัฒนาร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดเป็นระบบงานใช้ในองค์กรขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ จึงได้ทำการพัฒนาระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขั้น เพื่อแก้ปัญหางานสารบัญขององค์กรในการรับเอกสาร การส่งเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสาร และนโยบายการประหยัดเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในองค์กรลง
ระบบงานรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการนำเอาข้อมูลข่าวสารต่างชนิด มารวมเป็นกลุ่มและทำการเชื่อมต่อโดยอาศัยเครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม Apache เป็นเว็บเซอร์ฟเวอร์ในการให้บริการผ่านเครือข่าย และใช้โปรแกรมภาษา PHP (Professional Home Page) สำหรับใช้บริการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นประเภทโปรแกรม Shareware ในการค้นหาและจัดการข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ถูกเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรม WinFaxPro หากทำการพัฒนาต่อก็สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้
ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้งานเป็นระบบ Office Automation ได้อย่างดีทำให้ได้ระบบรับส่งเอกสารที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานมีพื้นฐานการส่ง Mail ก็ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องรับการอบรมก่อน

Title Alternate Receive & send electronic document