ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsพิมภรดี ภักดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA พ723ร 2558
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การจัดการแมลงศัตรูพืช, การจัดการโรคพืช, ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, แมลงศัตรูพืช, โรคพืช
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบดำเนินการโดยศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้อมูลระบบงานเดิม จากนั้นทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล
การศึกษาระบบบันทึกข้อมูลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยของอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยที่เป็นระบบ รวมถึงการขาดการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดี ทั้งยังมีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ยุ่งยาก มีการทำงานที่ไม่รัดกุม เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศนี้ขึ้นมารองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่
ในหารประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน และโดยผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน 10 คน ซึ่งมีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 9.03 และ 8.92 ในแต่ละกลุ่มผู้ประเมินตามลำดับ ซี่งสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก-ดี และสามารถนำไปใช้งานได้จริงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

Title Alternate An information system for economic plant's disease and insect pest management: a case study of Benchalak district, Srisaket province