โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย

Titleโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsณัฐวุฒิ สิงหะตา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ณ361ป 2556
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การสร้างคลังข้อมูล, การออกแบบฐานข้อมูล, แพทย์แผนไทย
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทยที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ใช้คุณสมบัติ และความสามารถในการทำงานของโปรแกรม JAVA Platform Standard Edition (Java SE), MySQL, Navicat for MySQL and Netbean รุ่น 7.3 การนำเข้าและส่งออกข้อมูลของระบบเป็นลักษณะการบันทึกและส่งแฟ้มข้อมูลของการบริการผู้ป่วยนอกและข้อมูบการบริการสร้างเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Data) ในชุดมาตรฐาน 21 แฟ้มจากหน่วยบริการ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งระบบสารสนเทศจะทำงานโดยการตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผลข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทย จากนั้นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกได้ส่งให้กับระบบฐานข้อมูลกลางสาธารณสุขของจังหวัด และสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติต่อไป
ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยใช้วิธี Black Box Testing พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้ใช้งานระบบมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งหมายถึง ระบบสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับดี

Title Alternate A program for validation of the Thai traditional medicine data