การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์

Titleการพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsวรฤทัย สุวรรณกูฏ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ว198
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การตลาดอินเตอร์เน็ต, ห้างสรรพสินค้า, ออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์มอลล์, ไซเบอร์มอลล์
Abstract

การค้นคว้าอิสระที่นำเสนอระบบงาน การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์ เรียกว่า ไซเบอร์มอลล์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์มอลล์ ในการพัฒนาระบบนั้นได้นำระบบฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม PHP เป็นซอฟต์แวร์การพัฒนาระบบโดยได้แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วนหลักประกอบด้วยส่วนผู้เข้าเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ส่วนของสมาชิก ส่วนของสมาชิกผู้ประกอบการร้านค้า ส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบงานการพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์นี้ สามารถทำการค้นหาข้อมูลสินค้า ร้านค้า สั่งซื้อสินค้า การบันทึกข้อมูลสินค้า การคำนวณราคาสินค้าและค่าส่งสินค้า
โดยสรุปการค้นคว้าอิสระนี้ ได้พัฒนาระบบงานที่จะเป็นต้นแบบของการทำงานระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์พัฒนาขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการมีร้านค้าของตัวเองในระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์ได้

Title Alternate Development the cybermall system
Fulltext: