การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์

Titleการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsชิดหทัย นามวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ ช548ก
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Abstract

ระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี ใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพี ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอล และประมวลปผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ ผลจากการค้นคว้าแบบอิสระ ได้ทดสอบการใช้งานระบบจากข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบการใช้งาน ระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้ดีขึ้น มีการจัดหมวดหมู่ประเภท แสดงสถิติของการค้นหาซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ตามที่ต้องการ

Title Alternate Development of a thesis bank searching system
Fulltext: