การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Titleการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2558
Authorsธิติกานต์ บุญแข็ง, ประจันบาน อ่อนสนิท, สุมาลินี จิตร์สายไหม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT58.6 ธ586 2558
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบติดตามและรายงานผล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับปัญหาในการติดตามข้อมูลนั้นในช่วงแรกพบว่า เป็นการติดตามข้อมูลโดยใช้เอกสาร การดำเนินงานลักษณะดังกล่าวจะเกิดความล่าช้าในกระบวนการรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปข้อมูล เนื่องด้วยต้องมาจัดพิมพ์ข้อมูลใหม่อีกครั้งในลำดับต่อมา ได้มีการติดตามข้อมูลโดยใช้การส่งผ่านในลักษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แต่การดำเนินงานลักษณะดังกล่าว ก็ยังต้องมาสรุปจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ดังนั้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามและรายงานสถานภาพโครงการ จึงได้ออกแบบโปรแกรมการติดตามและรายงานสถานภาพโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบภาษา PHP และระบบฐานข้อมูล MySQL เมื่อได้ทดลองใช้โปรแกรมแล้วได้ทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจด้านการใช้บริการฐานข้อมูลและด้านประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี ทั้งสองด้าน นอกจากนี้พบว่า การคงค้างส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณของหัวหน้าโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีอัตราลดลงอัตราร้อยละ 42.50, 96.88 และ 90.00 ตามลำดับ