การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Titleการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsอุดม พรมศักดิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA อ785ก 2558
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การพัฒนาแอพพลิเคชั่น, ฐานข้อมูล, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สามารถอำนวยความสะดวกในด้านการออกรายงานข้อมูล และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการการดำเนินการศึกษามีการวิเคราะห์และออกแบบระบบใช้ภาษา Java ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบนี้สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และทราบถึงรายงานความครอบคลุมของการให้บริการให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผลจากการศึกษาระบบปฏิบัติงานเดิม พบว่าระบบงานมีประสิทธิภาพในการบันทึกแก้ไขข้อมูลและประมวลผลรายแฟ้มมาตรฐานไม่ดีเท่าที่ควร และระบบงานเดิมไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และรายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังมีข้อผิดพลาด ภายหลังการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชั่น แล้วทำการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ด้วยวิธี Black Box Testing พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 จากคะแนน 5.0 สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี

Title Alternate An application development for managing the database of the non-communicable disease patients for Tambon Health promoting hospitals
Fulltext: