การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับอินเทอร์เน็ตและจีพีอาร์เอส

Titleการพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับอินเทอร์เน็ตและจีพีอาร์เอส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsอัฐพร กิ่งบู
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA อ534
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), ข้อสอบ--ฐานข้อมูล, ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก, อินเตอร์เน็ต, โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ
Abstract

การพัฒนาระบบคลังข้อสอบที่สามารถสร้าง วิเคราะห์ข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบ โดยมีตัวชี้วัดคือ ค่าความยากง่ายของข้อสอบ อำนาจจำแนกข้อสอบ ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Window 2003 IIS Web Server และฐานข้อมูล MySQL ใช้ ASP และ VB.NET ในการพัฒนา ซึ่งจะสามารถใช้กับระบบโทรศัพท์มือถือ PDA และอุกรณ์ไร้สาย ที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตรวมถึงระบบจีพีอาร์เอส

Title Alternate Development of online examination bank system for internet and GPRS
Fulltext: