ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsนฤมิต โอบอ้วน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD น276ร
Keywordsการจัดการฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เกษตรกรรม, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี--ฐานข้อมูล, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, เกษตรกร--ฐานข้อมูล, เอกสารสิทธิ์
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้ ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows VISTA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบงานเดิมคือ โปรแกรมราชาวดี ในด้านการบันทึก การแก้ไขปรับปรุง และค้นหาข้อมูล ตลอดจนสามารถรายงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing พบว่า การประเมินความคิดเห็นด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานของโปรแกรม ด้านความถูกต้องในการทำงานโปรแกรม ด้านความคิดเห็นด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ความคิดเห็นด้านความรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม มีค่า 8.35, 8.30, 8.20 และ 8.03 ตามลำดับ และคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมเท่ากับ 8.22 แสดงว่าระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถนำไปใช้งานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีได้จริง

Title Alternate Database management on agricultural information of Land Reformation Office for Ubonratchatani