ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคอีสาน

อาหารพื้นบ้านอีสาน

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนัหวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรวบรวมอาหารพื้นบ้านอีสานครอบ …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

สารสนเทศท้องถิ่น ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้บริการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยข้อมูล เบื้องต้นสถานที่สำคั …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้(Southern Border Area News Summarises) เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนใต้

ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนใต้ จัดทำโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำโดย คณะวิทยาการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

จดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี จัดทำโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิท …