โฮมเพจหน่วยงาน : http://lib.vit.src.ku.ac.th

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ :

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากรของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนบุคคลภายนอก โดยดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ทางวิทยาเขตศรีราชาเปิดการเรียนการสอน และจัดระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งห้องสมุดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิทยบริการ โดยตั้งอยู่ที่อาคาร 14 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี เป็นอาคาร 4 ชั้น มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 4,700 ตารางเมตร และทั้งอาคารมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้

ขอบเขตข้อมูล :

ให้บริการสิ่งพิมพ์ บริการสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย

ประเภทของข้อมูล

ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วิทยานิพนธ์ โครงงานของนิสิต หนังสืออ้างอิง และนวนิยาย 

ให้บริการสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดีวีดี ซีดี วีดิทัศน์ เทปบันเสียง

ลักษณะการให้บริการ

1. บริการทำบัตรสมาชิก

2. บริการยืม – คืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย

3. บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

4. บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop)

5. บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Self – Renew) ผ่านWebOPAC หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

6. บริการจองหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต

7. บริการหนังสือสำรอง

8. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

9. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

10. บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง

11. บริการห้องคอมพิวเตอร์

12. บริการพิมพ์และสำเนาเอกสารระบบออนไลน์

13. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา

14. บริการห้องมินิเธียเตอร์

15. บริการห้องศึกษากลุ่ม

16. บริการห้องมัลติมีเดีย

17. บริการห้องประชุม

18. บริการห้องศึกษาเดี่ยว

19. บริการห้องเธียเตอร์

20. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด แนะนำและฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด