กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น (MJU Archives & Northern Information) สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290 (ให้บริการอยู่ที่ ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

โฮมเพจหน่วยงาน :  https://library.mju.ac.th

โฮมเพจกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น : http://www.archives.mju.ac.th

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีขอบเขตงานรับผิดชอบ

1. งานจดหมายเหตุและสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่รวบรวม เก็บรักษาและให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. งานสารนิเทศท้องถิ่น ทำหน้าที่ จัดหา รวบรวม และให้บริการสารนิเทศที่เกี่ยวกับท้องถิ่นภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม

สารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดหา รวบรวมและให้บริการ สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยแบ่งตามภูมิภาค 6 ภูมิภาค โดยข้อมูลได้ถูกจัดเก็บไว้ทั้งในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ

ขอบเขตข้อมูล

ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์

ประเภทของข้อมูล

  1. สื่อสิ่งพิมพ์
  2. สื่อโสตทัศนวัสดุ
  3. ฐานข้อมูลออนไลน์

ลักษณะการให้บริการ

การบริการของ งานสารนิเทศท้องถิ่น ประกอบด้วยการให้บริการดังนี้

1. ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับภาคเหนือ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2

2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ ชั้น 3)

3. บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.archives.mju.ac.th

4. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ (บริการยืม-คืน ชั้น 2)

5. บริการพื้นที่นั่งอ่าน

ผู้รับผิดชอบข้อมูลท้องถิ่น

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ และ นายสิทธิชัย วิมาลา

กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่-พร้าว ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 053-873507 โทรสาร 053-873500

E-mail :mjuarchives@gmail.com

เวลาให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

(เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดบริการ)