1. ผู้รับผิดชอบ  นางนฤมล บุญญานิตย์
   ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
   Email:  narumon@su.ac.th 
   นางสาวเกศินี เพ็ญศิริ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
   Email:  kasinee@su.ac.th

2. ขอบเขตข้อมูล
    2.1 พื้นที่ ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันตก หมายถึง  ข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่  กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
    2.2 เนื้อหา รวบรวมข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันตก ในทุกสาขาวิชา

3. ประเภทสารสนเทศ
    3.1 หนังสือ รวมทั้งหนังสือที่มีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก ซึ่งกรณีที่เป็นการรวบรวม จะใช้วิธีถ่ายเอกสารเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตกเพื่อทำเป็นจุลสาร
   3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ช่างชั้นครูเพชรบุรี
   3.3 รายงานการวิจัย รายงานการสัมมนาและรายงานการประชุม
   3.4 บทความจากวารสาร บทความจากหนังสือพิมพ์
   3.5 จุลสาร แผ่นปลิว เอกสารทางราชการ
   3.6 กฤตภาคภาคตะวันตก
   3.7 วิทยานิพนธ์ 
   3.8 สิ่งพิมพ์ในลักษณะอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตก
   3.9 โสตทัศนวัสดุ

4.  การบริการ 
สารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันตกในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเก็บและให้บริการที่งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ชั้นที่ 2 อาคาร มล.ปิ่น มาลากุล 

เวลาบริการ วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

สำหรับโสตทัศนวัสดุ(ยกเว้น แผนที่ รูปภาพ) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก จัดเก็บต้นฉบับและให้บริการที่ห้องบริการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ชั้นที่ 4 อาคารมล.ปิ่นฯ  (ให้บริการตามวัน – เวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ)  นอกจากนี้ ยังให้บริการช่วยการค้นคว้าข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันตก บริการการอ่านและค้นคว้าสิ่งพิมพ์ โดยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้าภายในห้องศูนย์ข้อมูลฯ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์ออกไปใช้ภายนอก สำหรับหนังสือที่มีมากกว่า 1 ฉบับ(ฉบับซ้ำ) หอสมุดฯ จัดบริการไว้ที่ชั้นหนังสือทั่วไปด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถยืมได้ตามปกติที่บริการยืม – คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุด พร้อมนี้ได้ดำเนินการรวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาคตะวันตกที่น่าสนใจไว้ให้บริการ เพื่อความสะดวกอีกทางหนึ่ง

การค้นคว้าสารนิเทศภาคตะวันตก ทางหอสมุดฯ ได้อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กว้างขวาง และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภาคตะวันตกเพื่อการสืบค้น ได้แก่ ฐานข้อมูลหนังสือ  บทความ(ดรรชนีวารสาร) และประวัติบุคคลภาคตะวันตก  ฐานข้อมูลรวมบทคัดย่อและเอกสารงานวิจัยภาคตะวันตก และฐานข้อมูลกฤตภาคภาคตะวันตก โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก ได้ดังนี้ 

5.  กิจกรรมอื่นๆ 
งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก นอกจากจะจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันตกแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทาง www.snc.lib.su.ac.th หรือ เข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียด

  • โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนในภาคตะวันตก สืบค้นได้ที่ http://acit.npru.ac.th/wulnet
  • เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันตก(Wulnet) สืบค้นได้ที่ http://acit.npru.ac.th/wulnet