สถานที่ตั้ง : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 0 5391 6311 โทรสาร 0 5391 6314

โฮมเพจหน่วยงาน : http://www.mfu.ac.th/center/lib/local-cr

ข้อมูลท้องถิ่นเชียงราย: http://library.mfu.ac.th/local-cr/

ผู้ดูแล/ ผู้บริหาร ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาดา ดวงคิดโทรศัพท์ 0 5391 6311 อีเมล์ mattarawat@hotmail.com

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเชียงราย และกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศระหว่างเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ
3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรื่องราวของเชียงราย และกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
4. เพื่อจัดระบบการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเชียงรายและกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ขอบเขตข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หมายถึง ข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงรายในทุกๆ ด้าน รวมถึงข้อมูลความร่วมมือของกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) โดยเน้นการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (ไทย-พม่า, ลาว-จีน) ทั้งในรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์

ลักษณะการให้บริการ
1.ให้บริการข้อมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3. ให้บริการยืม-คืนตัวเล่มแบบชั้นเปิด

เวลาที่ให้บริการ

เปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 22.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 20.00 น.
ก่อนสอบ 1 สัปดาห์และระหว่างสอบ
วันจันทร์  – วันศุกร์ 08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 20.00 น.

ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. -16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 20.00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์