บทนำ

จาก พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องเร่งปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อปฏิบัติภารกิจหลักที่สำคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่มีการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนมีการประเมินแผนและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นระบบ โดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพะเยา โดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องเคลื่อนเข้าไปให้บริการในชุมชนให้ได้อย่างทั่วถึง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่มีภาระหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร นิสิต ถือว่าเป็นภาระหน้าที่หลัก ด้วย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนล่าง จึงมีภาระหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ด้วยการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดหน่วยงานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ จัดหา จัดเก็บรวบรวม จัดระบบ และให้บริการ โดยเริ่มดำเนินงานการให้บริการ งานข้อมูลท้องถิ่น มาตั่งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ 2537 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

สังกัด
หน่วยงานข้อมูลท้องถิ่น สังกัดฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด งานสารสนเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โฮมเพจหน่วยงาน : www.lib.nu.ac.th

1. ขอบเขตข้อมูล
ข้อมูลท้องถิ่น คือ ข้อมูลภาคเหนือตอนล่าง หมายถึงข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยทุกสาขาวิชาข้อมูลภาคเหนือตอนล่างสามารถแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ใน 9 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัด กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ซึ่งยังรวมไปถึงสิ่งพิมพ์ เอกสารประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานทางวิชาการของ อาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดเก็บข้อมูลไว้ 3 ยุคด้วยกัน คือ ยุควิทยาลัยวิชาการ วิทยาเขตพิษณุโลก ยุคมหาวิทยาลัยวิทยาเขตพิษณุโลก ถึงในยุคปัจจุบัน คือมหาวิทยาลัยนเรศวร

2.ประเภทข้อมูล
หน่วยข้อมูลท้องถิ่น จะจัดเก็บและให้บริการค้นคว้าซึ่งจะเป็นข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทุกรูปแบบ ดังนี้
2.1 หนังสือทั่วไป
2.2 รายงานการวิจัย รายงานการประชุม สัมนา และรายงานประจำปี วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับภาคเหนือตอนล่าง
2.3 เอกสารและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.4 วารสาร และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก
2.5 จุลสาร และกฤตภาค
2.6 โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือตอนล่าง เช่น วีดีทัศน์,ภาพถ่าย,สไลด์ เป็นต้น

3. การให้บริการ
3.1 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3.2 บริการให้ยืม- คืน สิ่งพิมพ์
3.3 บริการรวบรวมบรรณานุกรมเพื่อการวิจัย
3.4 บริการค้นหาสิ่งพิมพ์ กรณีผู้ค้นไม่พบสิ่งพิมพ์

4.ผู้รับผิดชอบ

นายทศพล จันทร์พวง นักเอกสารสนเทศ 

โทร. 055-962563

E-mail: tothsaponj@nu.ac.th

5.เวลาบริการ เปิดบริการ เวลา 08.00-16.30 น.
ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์