ข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 140 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

ฮมเพจหน่วยงาน : http://www.tsu.ac.th/Lib

ขอบเขตของข้อมูล :

ดำเนินการรวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 14 จังหวัด ของภาคใต้โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา และทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

ประเภทของข้อมูล :

ข้อมูลจะอยู่ในรูปฐานข้อมูลที่บันทึกและสืบค้นได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ชื่อว่า “ระบบสืบค้นเอกสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ” เอกสารตัวเล่มจะให้หมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ และใช้อักษร ภต เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งพิมพ์ภาคใต้ สำหรับสิ่งพิมพ์ที่นำมารวบรวม ได้แก่

1. หนังสือทั่วไป

2. รายงานการวิจัย รายงานการประชุม สัมมนา

3. วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์

4. บทความวารสารและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

5. จุลสารและกฤตภาค

6. โสตทัศนวัสดุ

7. สิ่งพิมพ์ในลักษณะอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

8. หุ่นจำลองและของตัวอย่าง

ลักษณะการให้บริการ :

แยกเป็นคอลเล็คชั่นพิเศษ ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้

1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

2. บริการยืม-คืน

3. บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

4. บริการสำเนาเอกสาร

เวลาให้บริการ :

วัน

เวลา

จันทร์ – ศุกร์

8.30 – 16.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์

ปิดบริการ

หยุดนักขัตฤกษ์

ปิดบริการ

Read more…