1. ความนำ
เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Information Network: NARINET) เป็นเครือข่ายสารสนเทศภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
4. สำนักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5. สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
6. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
7. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

การจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศสมาชิกภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา (ภอ.นม.) ให้มีมาตรฐานเดียวกันและ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างคุ้มค่า เป็นแหล่งสารสนเทศวิชาการสาขาต่างๆ และโคราชศึกษาที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ "โคราชศึกษา" ของชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

2. ขอบเขตข้อมูล
จัดเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทข้อมูล
ให้บริการข้อมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา

4. การบริการ
4.1 บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดสถาบัน
4.2 บริการขอสำเนาทรัพยากรสารสนเทศ
4.3 บริการสืบค้นและสำเนาผลการสืบค้น
4.4 บริการสารสนเทศนครราชสีมาผ่านเว็บไซด์ http://narinet.sut.ac.th

5. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลท้องถิ่น
ชื่อผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อศูนย์ข้อมูล : เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Information Network : NARINET)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-3106
โทรสาร : 0-4422-3060
E-mail : poolsri@sut.ac.th

6. เวลาให้บริการ
6.1 ให้บริการ 24 ชั่วโมงสำหรับสืบค้นสารสนเทศนครราชสีมาผ่านเว็บไซด์
6.2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
สำหรับบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดสถาบัน บริการขอสำเนาทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบค้นและสำเนาผลการสืบค้น