ที่ตั้ง :

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
โฮมเพจหน่วยงาน :  http://www.lib.buu.ac.th


ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ :
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก มีขอบเขตความรับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวม จัดเก็บและให้บริการสิ่งพิมพ์ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อช่วยผู้ใช้ให้ได้รับความสะดวก ในการสืบค้นข้อมูลภาคตะวันออก นอกเหนือกจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Web OPAC) ซึ่งได้แก่ ฐานข้อมูลชี้แหล่งสารสนเทศภาคตะวันออก (นามานุกรม) ฐานข้อมูลกฤตภาคภาคตะวันออก (ฉบับเต็มในรูปอิเล็กสารอิเล็กทรอนิกส์) และฐานข้อมูลเว็บไซต์ภาคตะวันออก(ฉบับเต็มในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ในการจัดเก็บ รวบรวมแบ่งปันสารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันออก
 
ขอบเขตข้อมูล : 
ให้บริการสิ่งพิมพ์ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา
 
ประเภทของข้อมูล :
ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ กฤตภาค และจุลสาร
 
ลักษณะการให้บริการ :
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก ให้บริการสิ่งพิมพ์ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้

1. บริการช่วยการค้นคว้าเฉพาะด้านและรวบรวมบรรณานุกรม
2. บริการฐานข้อมูลชี้แหล่งสารสนเทศภาคตะวันออก
3. บริการฐานข้อมูลกฤตภาคภาคตะวันออก
4. บริการฐานข้อมูลเว็บไซต์ภาคตะวันออก
5. บริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์ของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก
โดยให้ยืมนำไปถ่ายเอกสารและให้ใช้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น 

ติดต่อได้ที่ :
งานข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก
สำนักหอสมุด ชั้น 1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102482  โทรสาร 038-390049

ผู้พัฒนาเว็บไซต์: นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
chain_d@hotmail.com
โทร 038-102487

ผู้รับผิดชอบ: นางสมหญิง เจียสารัมย์
somying@buu.ac.th
โทร 038-102482


เวลาให้บริการ 

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • ห้องโถงอ่านหนังสือชั้น 1 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันอาทิตย์