Showing: 1 - 7 of 23 RESULTS
ภาพกิจกรรม

การสัมมนา “นนทบุรี วาไรตี้ 4.0”

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ได้จัดการสัมมนาวิชาการและการแสดงนิทรรศการ เ …

ภาพกิจกรรม

ภาพการศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้เดินทางไปศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ไ …

ภาพกิจกรรม

ภาพการสัมมนา เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ในว …