ข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่ตั้ง : เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โฮมเพจหน่วยงาน : http://tanee.oas.psu.ac.th/

ขอบเขตข้อมูล :

ข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อมูลทุกด้านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส

ประเภทข้อมูล :

หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม รายงานการสัมมนา ภาคนิพนธ์ บทความจากวารสา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และฐานข้อมูล

การบริการ :

เป็นการบริการคอลเล็คชั่นพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้

  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • บริการแนะนำการสืบค้น
  • บริการชี้แหล่งสารสนเทศ
  • บริการให้ยืมใช้ภายในหอสมุด

ผู้รับผิดชอบข้อมูลท้องถิ่น :

ข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางจุฑารัตน์ ปานผดุง

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทร. 073-313928-50 ต่อ 1425 E-mail : jutarut.k@psu.ac.th

เวลาบริการ :

ระหว่างเปิดภาคเรียน

จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 21.30 น.

เสาร์ 09.00 – 20.00 น.

อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.

ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน

จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

เสาร์ 08.30 – 16.30 น.

อาทิตย์ ปิดบริการ

ระหว่างปิดภาคเรียน

จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ