ชื่อหน่วยงาน 
ข้อมูลภาคใต้และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ป.ณ.13 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ (66) 0-7428-2363 โทรสาร (66) 0-7444-6694

โฮมเพจห้องสมุด http://www.clib.psu.ac.th

ขอบเขตของข้อมูล

1. จัดเก็บข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
2. จัดเก็บผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประเภทของข้อมูล หนังสือ รายงานการวิจัย และบทความการบริการ

ให้บริการลักษณะชั้นปิด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ให้ยืมใช้เอกสารภายในห้องสมุด
ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลภาคใต้และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นางพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ป.ณ.13 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ (66) 0-7428-2363 อีเมล์ : porntip.t@psu.ac.th

เวลาให้บริการ ให้บริการตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุด ดังนี้
เปิดภาคเรียนแรก และภาคเรียนที่ 2
วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 22.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 20.00 น.
ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ จนกระทั่งสอบเสร็จ
วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 24.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 20.00 น.
เปิดภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 19.30 น.
วันเสาร์ 09.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
ปิดภาคเรียน
วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

Read more…