libkps

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

งานข้อมูลท้องถิ่นการเกษตรภาคตะวันตก เป็นงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักหอสมุด กำแพงแสน สังกัดฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่จัดหา รวบรวม จัดเก็บ ให้บริการ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแนะแหล่งข้อมูลท้องการเกษตรท้องถิ่นภาคตะวันตก ในเขต 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ขอบเขตงานข้อมูล
จัดหา รวบรวม จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรภาคตะวันตกทุก ในเขต 8 จังหวัดภาคตะวันตก  ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบวัสดุตีสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ 

ประเภทข้อมูล

1.หนังสือ กฤตภาค บทความจากวารสาร เกี่ยวข้องทำการเกษตรใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

2.ฐานข้อมูลออนไลน์

ลักษณะการให้บริการ

1.บริการยืม-คืน

2.บริการฐานข้อมูลออนไลน์

3.บริการตอบคำถามและแนะแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นทางการเกษตร 8 จังหวัดภาคตะวันตก

4.กิจกรรมส่งเสริมความรู้

โฮมเพจหน่วยงาน http://www.lib.kps.ku.ac.th/g4/

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพัชรินทร์  ช้างทอง

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 0-3435-1884, E-mail: libprc@ku.ac.th

เวลาให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ