ศูนย์อีสานสนเทศ สังกัดกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 โฮมเพจหน่วยงาน http://library.kku.ac.th

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ :
ศูนย์อีสานสนเทศ มีขอบเขตความรับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวม ให้บริการชี้แหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เชื่อมโยงข้อมูล (Link) กับเครือข่ายสารสนเทศอื่น ๆ ผ่านทางเข้า-ออกข้อมูล (Gateway) และให้บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก่ผู้รับบริการ
นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพื่อให้ได้ข้อมูล/สารสนเทศ/ความรู้ที่ทันสมัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเพื่อนำมาให้บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น นักวิจัย นักวิชาการ นักอุตสาหกรรม และนักธุรกิจ ฯลฯ

ขอบเขตข้อมูล :
ให้บริการอีสานสนเทศเฉพาะทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ครอบคลุมเนื้อหา 9 ด้านตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ดังนี้ 1) ด้านเกษตรกรรม 2) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 3) ด้านการแพทย์แผนไทย 4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 6) ด้านศิลปกรรม 7) ด้านภาษาและวรรณกรรม 8) ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และ 9) ด้านโภชนาการ

ประเภทของข้อมูล :
ให้บริการด้วยสื่อทุกประเภท อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนศึกษา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะการให้บริการ :
เป็นคอลเล็คชั่นพิเศษ ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้
1. บริการช่วยการค้นคว้าสารสนเทศอีสานเฉพาะทางและจัดหาสำเนาฉบับเต็ม
2. บริการชี้แหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
3. บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

ผู้รับผิดชอบข้อมูลท้องถิ่น :
ศูนย์อีสานสนเทศ (นางนายิกา เดิดขุนทด)
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2541, 0-43202-542 ต่อ 137 โทรสาร 0-4320-2543
E-mail nayder@kku.ac.th

เว็บไซต์ : http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/th/

เวลาให้บริการ :

วัน

เปิดภาคการศึกษา

ภาคฤดูร้อน

ปิดภาคการศึกษา

เดือนแรก

เดือนถัดไป

จันทร์-ศุกร์

 

เสาร์

อาทิตย์

08.30-20.00

 

09.00-20.30

09.00-17.00

08.30-22.30

 

09.00-20.30

09.00-17.00

08.30-20.00

 

09.00-20.30

09.00-17.00

08.30-16.30

 

ปิดบริการ

ปิดบริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์และการปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ จะประกาศให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ