ที่ตั้ง : เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โฮมเพจหน่วยงาน : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/

20100706105401_3355

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ :
งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) และประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในทุกสาขาวิชา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ สื่อออนไลน์ และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอบเขตข้อมูล :
ดำเนินการการรวบรวม พัฒนาและให้บริการสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) โดยเน้นจังหวัดในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครพนม และประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และจีน (ยูนนาน)

20100706105511_2443

ประเภทของข้อมูล :
1. Printed Material คือ วัสดุสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือ (หนังสือทั่วไป, รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์, หนังสืออ้างอิง, สารนิพนธ์) บทความ จุลสาร กฤตภาค เป็นต้น

2. Non-Printed Materails คือ วัสดุที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ จะประกอบด้วย สื่อโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ (Audio-visual material) ต่าง ๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ ซีดีรอม รูปภาพ ของตัวอย่าง เป็นต้น

3. Online materials คือ สื่อสารสนเทศที่ให้บริการและเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ลักษณะการให้บริการ :
ทรัพยากรสารนิเทศข้อมูลท้องถิ่นได้แบ่งหมวดหมู่ตามระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) สามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็วบน OPAC ด้วยการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib โดยจัดเก็บไว้ที่บริเวณชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่นประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้
1. บริการยืม-คืน
2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3. บริการอ่านในพื้นที่ให้บริการ
4. บริการฐานข้อมูลออนไลน์
5. บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

20100706105502_148

ผู้รับผิดชอบข้อมูลท้องถิ่น :

นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-3138 โทรสาร 0-4535-3145 E-mail : localinfo@ubu.ac.th

เวลาให้บริการ :
วันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.