โครงการคลังเอกสารทักษิณคดีและหนังสือหายาก สังกัดฝ่ายห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นโครงการย่อยในโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี กาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- อดุลยเดชมหาราช (ปี พ.ศ. 2539) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โฮมเพจหน่วยงาน http://clm.wu.ac.th

20110912090440_1521

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

โครงการคลังเอกสารทักษิณคดีและหนังสือหายาก มีขอบเขตความรับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวม จัดเก็บ และเป็นแหล่งค้นคว้าเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์หายากเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือเมือง 12 นักษัตร ในประวัติศาสตร์โบราณ ซึ่งพระเจ้าจันทรภาณุ หรือในอีกชื่อหนึ่งของพระองค์คือ จตุคามรามเทพ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช เป็นราชวงศ์หนึ่งของไทยที่เคยมีอำนาจปกครองอาณาจักรนครศรีธรรมราช ซึ่งปกครองเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ของไทย จำนวน 12 เมือง เรียกว่าเมืองสิบสองนักษัตร ดังนี้ เมืองสายบุรี ใช้ตราหนู (ชวด) เมืองปัตตานี ใช้ตราวัว (ฉลู) เมืองกลันตัน ใช้ตราเสือ (ขาล) เมืองปะหัง ใช้ตรากระต่าย เมืองไทรบุรี ใช้ตรางูใหญ่ เมืองพัทลุง ใช้ตรางูเล็ก เมืองตรัง ใช้ตราม้า เมืองชุมพร ใช้ตราแพะ เมืองบันทายสมอ ใช้ตราลิง เมืองสะอุเลา ใช้ตราไก่ เมืองตะกั่วป่า ใช้ตราสุนัข และเมืองกระบุรี ใช้ตราหมู นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเมืองนคร เช่น ขุนอาเทศบดี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธัชโช – เหรียญ) เป็นต้น ทั้งนี้โครงการคลังเอกสารทักษิณคดีและหนังสือหายากยังดำเนินงานด้านประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศและความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

ขอบเขตข้อมูล

ให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ครอบคลุมเนื้อหา 9 ด้านตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) ด้านเกษตรกรรม

2) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

3) ด้านการแพทย์แผนไทย

4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

6) ด้านศิลปกรรม

7) ด้านภาษาและวรรณกรรม

8) ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

9) ด้านโภชนาการ

ประเภทของข้อมูล

ให้บริการด้วยสื่อทุกประเภท ตัวอย่างเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะการให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศในโครงการเอกสารทักษิณคดีและหนังสือหายากได้แบ่งหมวดหมู่ตามระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) โดยสัญลักษณ์การแบ่งหมวดหมู่เอกสารในโครงการคือ WT ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นได้เองจากระบบ OPAC ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้

1. บริการยืม-คืนแบบชั้นปิด

2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

3. บริการชี้แหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

4. บริการแนะนำ และนำชมโครงการเอกสารทักษิณคดีและหนังสือหายาก

ระเบียบการให้บริการ

1.ผู้ใช้บริการนำผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรงจุดบริการค้นตัวเล่มให้

2.บันทึกการขอใช้บริการและวางบัตรประจำตัว

3.ค้นคว้าหรือสำเนาภายในห้องสมุด และส่งคืนตามเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลท้องถิ่น

โครงการคลังเอกสารทักษิณคดีและหนังสือหายาก

(นางสาวนัสราห์ จำปากลาย)

ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0-7567-3364, 0-75673-000 ต่อ 3364 โทรสาร 0-7567-3359

E-mail: jnassara@wu.ac.th

เวลาให้บริการ

วัน

เปิดภาคการศึกษา

ปิดภาคการศึกษา

จันทร์ – ศุกร์

เสาร์ – อาทิตย์

08.30 น. – 16.30 น.

ปิดบริการ

08.30 น. – 16.30 น.

ปิดบริการ

20110912090444_960