1.ข้อมูลท้องถิ่น : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2549
20120109085448_2983

2.การจัดการข้อมูลท้องถิ่น ปี 2542

20120109085442_4997

3.แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ปี 2540

20120109085456_4627

4.รายงานการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น” โดย คณะทำงานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2536

20120109085452_1912

5.คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกและรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

20111006140033_2220

6. รายงานโครงการศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการการบริการแหล่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

20111006135053_1499

7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การดำเนินงานของคณะทำงาน ปีงบประมาณ 2555
8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2555